Beques i ajuts

Informació i documentació  per a la sol·licitud econòmica d’activitats d’estiu 2024

1.- Consulta les bases de la convocatòria pública d'ajudes d'activitats d'estiu 2024

2.- Omplir la instància  d’ajut per  activitats d’estiu i fer la presentació al registre de l’OAC i/o EMD de l’Estartit.

3.- Documentació que s’ha de presentar:

Les sol·licituds s’efectuaran segons model d’instància per l’Ajuntament, adjuntant la següent documentació:

 • Instància de la subvenció.
 • La documentació que caldrà presentar juntament amb la sol·licitud degudament emplenada i la declaració responsable és la següent: 
  • DNI’s i/o NIES i/o passaport del signant de la sol·licitud i, si actua en representació d’altri, documentació acreditativa de la seva representació. 
  • En cas de no autoritzar la consulta de dades la declaració de renda de la unitat familiar corresponent a l’exercici 2023 i en cas de no tenir obligació de la presentació la documentació acreditativa dels ingressos de la unitat familiar durant l’exercici 2023.
  • Autònoms: última liquidació trimestral IRPF, butlletí de cotització de la SS i declaració de responsabilitat dels ingressos que té. 
  • Extractes bancaris dels darrers 6 mesos de tots els membres de la unitat familiar 
  • Document d’inscripció a l’activitat del Nostre Estiu.
  • Altres: 
   • Per cada membre de la unitat familiar disminuït: -Reconeixement de disminució (ICASS) o resolució d’invalidesa de la seguretat social (només menors de 65 anys)
   • En cas d’infant en acolliment: - Resolució de la DGAIA o document legal que ho acrediti.
   • Carnet de família nombrosa o monoparental, si s’escau. 
   • En cas de separació o divorci dels progenitors: - Sentència judicial de separació o divorci quan el progenitor obligat efectua el pagament de la pensió d’aliments - Original i fotocòpia de denúncia per incompliment del pagament de la pensió per aliments de la sentència judicial 
   • En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució acreditativa del grau de dependència. En cas de no haver-la rebut, la sol·licitud i informe mèdic corresponent
   • En casos de dones víctimes de violència de gènere, la documentació acreditativa, d’acord amb les previsions de l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

4. El límit d’ingressos per unitat familiar és el que us adjuntem a continuació:

 

 

2 membres

3 membres

4 o més membres

Mensual

1.460,99 €

1.523,83 €

1.574,63 €

Anual

17.531,89 €

18.285,95 €

18.895,48 €

Si la unitat familiar supera aquests imports, no es tindrà dret  a ajut econòmic per beques d’activitats de l’estiu 2024.

En cas del llindar econòmic sense condicionants socials el percentatge màxim de la beca serà del 70%.

Es tindrà en compte també indicadors  socials per a la valoració del percentatge de la beca. En aquest cas l’import màxim a concedir serà el 100% de la inscripció d’una mensualitat tenint en compte que en tots els casos, l’ import màxim a becar és de 300€ per activitat.

5. Termini de presentació  de sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds /instàncies serà del 7 de juny al 7 de juliol de 2024. Es demana a les famílies interessades que ho sol·licitin el més aviat possible, un cop s'inicï el període.

6. Bases de la convocatòria pública

Consulta les bases de la convocatòria  [+]