Beques i ajuts

Informació i documentació  per a la sol·licitud econòmica d’activitats d’estiu 2023

DESCARREGAR INSTÀNCIA (PDF)

bases convocatòria ajuts

1. Omplir la instància  d’ajut d’activitats d’estiu i fer la presentació a la Seu Electrònica Municipal o bé presencialment al registre de l’OIAC de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i/o EMD de l’Estartit .

 

2. Documentació que s’ha de presentar:

Les sol·licituds s’efectuaran segons model d’instància per l’Ajuntament, adjuntant la següent documentació:

- Instància de la subvenció

La documentació que caldrà presentar juntament amb la sol·licitud degudament emplenada i la declaració responsable és la següent:

- DNI’s i/o NIES i/o passaport del signant de la sol·licitud i, si actua en representació d’altri, documentació acreditativa de la seva representació

- En cas de no autoritzar la consulta de dades la declaració de renda de la unitat familiar corresponent a l’exercici 2022 i en cas de no tenir obligació de la presentació la documentació acreditativa dels ingressos de la unitat familiar durant l’exercici 2022.

-Treballadors assalariats: Còpia de les nòmines de totes les persones de la unitat familiar que han treballat els últims 6 mesos.

-Autònoms: última liquidació trimestral IRPF, butlletí de cotització de la SS i declaració de responsabilitat dels ingressos que té.

-Certificat de percepció de pensions o subsidis de l’Administració Pública amb la quantia de la unitat familiar.

-Extractes bancaris dels darrers 6 mesos de tots els membres de la unitat familiar.

-Document d’inscripció a l’activitat del Nostre Estiu.

Altres:

- Per cada membre de la unitat familiar disminuït: -Reconeixement de disminució (ICASS) o resolució d’invalidesa de la seguretat social (només menors de 65 anys)

- En cas d’infant en acolliment: - Resolució de la DGAIA o document legal que ho acrediti.

- Carnet de família nombrosa o monoparental, si s’escau.

- En cas de separació o divorci dels progenitors: - Sentència judicial de separació o divorci quan el progenitor obligat efectua el pagament de la pensió d’aliments - Original i fotocòpia de denúncia per incompliment del pagament de la pensió per aliments de la sentència judicial

- En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució acreditativa del grau de dependència. En cas de no haver-la rebut, la sol·licitud i informe mèdic corresponent

- En casos de dones víctimes de violència de gènere, la documentació acreditativa, d’acord amb les previsions de l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

 

3. El límit d’ingressos per unitat familiar és el que us adjuntem a continuació:

 

 

2 membres

3 membres

4 o més membres

Mensual

1.100,10 €

1.147,42 €

1.185,67 €

Anual

15.401,00 €

16.063,97 €

16.599,44 €

Si la unitat familiar supera aquests imports, no es tindrà dret a ajut econòmic per beques d’activitats de l’estiu 2023.

En cas del llindar econòmic sense condicionants socials el percentatge màxim de la beca serà del 70%.
Es tindrà en compte també indicadors socials per a la valoració del percentatge de la beca. En aquest cas l’import màxim a concedir serà el 100% de la inscripció d’una mensualitat tenint en compte que en tots els casos, l’ import màxim a becar és de 300€ per activitat.

 

4. Termini de presentació  de sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds /instàncies és del 11 de maig al 12 de juny de 2023. Consulta les bases de la convocatòria: BOP 10.05.2023