Col·legi Sant Gabriel

Oferta Educativa

Els germans gabrielistes formen part de la comunitat educativa del municipi des de principis del segle XX. Als seus inicis l'escola estava ubicada al costat de l'Església de Sant Genís. L'augment de la demanda educativa va fer necessari la construcció d'un nou edifici que donés cabuda a totes les necessitats del l'escola. El nou edifici del Col.legi Sant Gabriel va ser inaugurat l'any 1971. Actualment el centre té matriculats 780 alumnes i compte amb un equip educatiu de 50 professores i professors.

El Col·legi Sant Gabriel promou la FORMACIÓ INTEGRAL dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món, tot preparant-los per participar activament en la millora i transformació de la nostra societat.

  1. És una escola oberta a tothom, sense cap mena de discriminació.
  2. S’insereix en la realitat sociocultural de Catalunya amb compromís de servei.
  3. Treballen per respondre als reptes que planteja la societat actual des d’una ESCOLA COMPRENSIVA on s’atén la DIVERSITAT de capacitats, interessos i ritmes d’aprenentatge dels alumnes.
  4. La llengua vehicular del Col·legi és el català però ens distingim com a escola trilingüe: català, castellà i anglès.

Projecte educatiu institucional
Els Germans de Sant Gabriel, com a Institució Titular, tenen la responsabilitat de liderar, definir i vertebrar l’oferta educativa i potenciar la relació entre tots els seus col·legis. El Projecte Educatiu Institucional (PEI) el l’instrument de planificació i gestió estratègica que contextualitza el Caràcter Propi i les opcions de la Institució Titular dels col·legis.

La seva elaboració i actualització els responsabilitat de la Institució Titular amb la col·laboració i el compromis de tots els membres de les comunitats educatives dels col·legis gabrielistes. El Projecte Educatiu Institucional concreta l’aplicacio del Caràcter Propi mitjançant:

  1. El model d’aprenentatge
  2. La planificació  educativa-pastoral
  3. L’atenció a la diversitat i l’acció tutorial
  4. Els processos de formació i selecció del professorat i del personal
  5. El Projecte Educatiu Institucional es concreta a cada centre en el Projecte Educatiu de Centre (PEC).

Més informació:
Col.legi Sant Gabriel 
Rda.Pau Casals 121
17257 Torroella de Montgrí
Contacte: 972/758416 / secretaria@santgabrieltorroella.org

  Descarregar
Com arribar-hi?

Altres espais